ေကာင္းလႊန္းလို့ျပန္မွ်ေ၀တာပါ ေန႕တိုင္းဖတ္ရန္ (၂၂) ခ်က္

15898
tt 5
tt 5
87K Shares

ေန႕တိုင္းဖတ္ရန္ (၂၂) ခ်က္
(၁) ၿပံဳးပါ။
(၂) ျငင္းခံုျခင္းအား ေရွာင္ရွားပါ။

(၃) တစ္ဖတ္သား၏ အယူအဆကို အေလးဂရုျပဳပါ။
(၄) သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္အား မွားသည္ဟု
ဘယ္ေတာ့မွ တိုက္ရိုက္မေျပာပါႏွင့္။

(၅) မိမိ အမွားကို လွ်င္လွ်င္ ျမန္ျမန္
ေလးေလးနက္နက္ ၀န္ခံပါ။
(၆) ခ်ိဳခ်ိဳ သာသာႏွင့္ စကား စ ေျပာပါ။

(၇) တစ္ဖတ္သားက အလွ်င္အျမန္
“အင္း” လုိက္ေအာင္ ၾကိဳးစားပါ။
(၈) တစ္ဖတ္သားကို သူေျပာခ်င္တာ ၀ ေအာင္ ေျပာပါေစ။
( ဂရုတစိုက္ႏွင့္ နားေထာင္ပါ )

(၉) တစ္ဖတ္သားအား ေပးခ်င္ေသာအၾကံသည္
သူ၏ အၾကံသာ ျဖစ္သည္ဟု အထင္ေရာက္ပါေစ။
(၁၀) ကုိယ္ခ်င္းစာ တတ္ေအာင္ ၾကိဳးစားပါ။
(၁၁) ရိုးသားစြာ ခ်ီးက်ဴးပါ။ (ရက္ရက္ေရာေရာ ရွိပါေစ)

(၁၂) တိုက္ရိုက္ ၾသဇာေပးမည့္ အစား
လိုရင္းကိစၥၿပီးစီး ေစမည့္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးပါ။
(၁၃) တစ္ဖက္​သားကို အျပစ္မေျပာမီ
သင္၏ အမွားမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။

(၁၄) သင္လုပ္ေစခ်င္ေသာ အလုပ္ကို တစ္ဖက္သားအား
၀မ္းေျမာက္ ၀မ္းသာစြာ ႏွင့္ လုပ္ခ်င္ေအာင္ ခိုင္းပါ။
(၁၅) အျခားသူမ်ားေပၚတြင္ အဟုတ္အဟတ္ စိတ္၀င္စားပါ။

(၁၆) မိမိ မိတ္ေဆြတို႕ ၏ နာမည္မ်ားကို မွတ္သားထားပါ။
(၁၇) တစ္ဖက္သားအား သူ႕ကိုယ္ကိုသူ အထင္ၾကီးလာေအာင္
လုပ္ေပးပါ။

(၁၈) ေစတနာျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးရန္ မေမ့ပါႏွင့္။
(၁၉) တစ္ဖက္သားကို ၾကင္နာယုယပါ။ (ရိုေသေလးစားပါ

(၂၀) တစ္ဖက္သားဘက္မွ ေန၍
အရာခပ္သိမ္းကို ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္ေအာင္
စိတ္ေကာင္းေစတနာေကာင္းႏွင့္ ၾကိဳးစားပါ။

(၂၁) မိမိ ကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်စြာ ေျပာဆိုတက္ပါေစ။
(၂၂) ” အၾကင္သူသည္ ဤကိစၥကိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္အံ့

ထိုသူ၏ ေနာက္သို႕ တစ္ကမၻာလံုး လိုက္အံ့၊
အၾကင္သူသည္ ဤကိစၥကို မေဆာင္ရြက္ႏိုင္၊
ထိုသူသည္ တစ္ေယာက္တည္းေနရအံ့၊ ”
အထက္ပါ စာေၾကာင္းေလးမ်ားသည္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၍သာ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။Nay ThuRain

Facebook Comments
87K Shares