Local News, News

သူနာျပဳယူနီေဖာင္းနဲ႔ ျမင္တုိင္း သူနာျပဳ အစစ္လုိ႔ မထင္ၾကပါနဲ

acc34

အိမ္ရွင္မကိုကူဖို႔႔ အိမ္အကူထားတယ္။ အိမ္အကူဟာ အိမ္ရွင္မ မဟုတ္ဘူး။ ေဆးရံုအုပ္ရဲ႕အလုပ္ေတြ၀ိုင္းကူဖို႔ ေဆးရံုအုပ္ အကူထားတယ္။

acc33

ေဆးရံုအုပ္နဲ႔ ေဆးရံုအုပ္အကူ အေျခအေနခ်င္းကြာျခားတယ္။ သူနာျပဳေတြကိုကူညီဖို႔ သူနာျပဳအကူ ထားတယ္။ သူနာျပဳနဲ႔ သူနာျပဳအကူ တန္ဖိုးခ်င္းကြာျခားတယ္။

သူနာျပဳမွာ ဒီပလိုမာအဆင့္ သူနာျပဳတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ (၃)ႏွစ္၊ သူနာျပဳသိပၸံဘြဲ႔ရ သူနာျပဳတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ (၄)ႏွစ္၊ ဘဲြ႔လြန္အဆင့္ သူနာျပဳမဟာသိပၸံဘြဲ႔ရ သူနာျပဳတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ စုစုေပါင္း အနည္းဆံုး (၆)ႏွစ္၊

ပါရဂူအဆင့္ PhDဘြဲ႔ရ သူနာျပဳတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ စုစုေပါင္း အနည္းဆံုး (၉)ႏွစ္တာ သူနာျပဳပညာရပ္ေတြ ေလ့လာဆည္းပူး သုေတသနေတြ လုပ္ရပါတယ္။

ရာထူးအားျဖင့္ လံုခ်ည္အနီရဲရဲ၀တ္ သူနာျပဳကေန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးသူနာျပဳ အထိ ရာထူး Level ေတြခြဲထားပါတယ္။ သူနာျပဳကိုကူညီႏိုင္ဖို႔ေလာက္ပဲ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ သူနာျပဳအကူကေတာ့ (၁၀)တန္းေအာင္သည္ျဖစ္ေစ မေအာင္သည္ ျဖစ္ေစ တက္လို႔ရပါတယ္။

အကူသင္တန္း (၁)လ၊ (၃)လ၊ (၉)လ စသည္ျဖင့္ နားလည္လြယ္တဲ့ ကာလတို သင္တန္းေလး ေတြေပးပါတယ္။ ရာထူးအားျဖင့္ လုပ္သက္ျပည့္သည္အထိ သူနာျပဳအကူအေနနဲ႔ပဲ ပင္စင္ေပးပါတယ္။

acc32

အစိုးရေဆးရံု ေတြမွာေတာ့ လုပ္သက္ရင့္ သန္႔ရွင္ေရး၀န္ထမ္းေတြဆို သူနာျပဳအလုပ္ေတြကို အျမင္အားျဖင့္အကြ်မ္း၀င္ေနတာမို႔ သူနာျပဳအကူလိုအပ္တဲ့အခါ သူတို႔ကိုပဲ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားေပးပါတယ္။ ၀တ္စံုအေနနဲ႔ အက်ီၤအျဖဴ ၊ လံုခ်ည္ နီညိဳ(ၾကက္ေသြးေရာင္)ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ သူနာျပဳရွားပါးမွဳ ျပသနာနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ အစိုးရေဆးရံုေတြမွာေတာင္ ရွိရမဲ့ သူနာျပဳအင္အားရဲ႕ ထက္၀က္ပဲရွိတယ္။ ပုဂၢလိကေဆးရံု ေဆးခန္းေတြမွာဆုိ သူနာျပဳအစစ္ဆိုတာ ရွားပါးပစၥည္းျဖစ္ေနပါၿပီ။

ဒီျပသနာကို လက္တေလာ ေျဖရွင္းဖို႔ သူနာျပဳအစစ္ေတြေနရာမွာ ကာလတိုသင္တန္းေလးေတြနဲ႔ သူနာျပဳအကူေတြက အလုပ္ျဖစ္ လာတယ္။

အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရွားပါးတဲ့ ျပည္တြင္းမွာ သင္တန္းေၾကးလညး္ သိပ္မမ်ားဘဲ အလုပ္ရလြယ္တဲ့ သူနာျပဳ အကူသင္တန္းေတြဟာ မိွဳလိုေပါက္ေအာင္မ်ားလာတယ္။ သင္တန္းေတြမွာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း စံသတ္မွတ္ခ်က္မရွိဘူး။

သင္တန္းကာလ သတ္မွတ္တာမွာ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ကို ဦးစားေပးတယ္။ အခ်ိဳ႕သင္တန္းေတြမွာ ေဆးထိုးနည္း၊ ေဆးစပ္နည္းေတြပါ ထည့္သင္တယ္။

acc33

၀တ္စံုဒီဇိုင္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ အျဖဴအက်ီၤေတြကို မူလသတ္မွတ္ထားတဲ့ နီညိဳေရာင္မဟုတ္တဲ့ သူနာျပဳအစစ္ေတြရဲ႕ ယူနီေဖာင္းအနီရဲရဲလံုခ်ည္နဲ႔ ဆင္တူယိုးမွားတြဲ၀တ္လာတယ္။

မသိနားမလည္တဲ့ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ေတြ႔တဲ့အခါ တကယ့္သူနာျပဳအစစ္ အသြင္ယူတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ့္သူနာျပဳအစစ္လို Professional အသြင္ကိုေတာ့ မေဆာင္ဘူး။

သူနာျပဳေတြအတြက္ ရာထူးအလိုက္သတ္မွတ္ထားတဲ့ ၀တ္စံုနဲ႔အေဆာင္အေယာင္မ်ားကို သူနာျပဳလိုင္စင္ ကိုင္ေဆာင္ ထားတဲ့ သူနာျပဳအစစ္မ်ားသာ ဆင္ယင္ခြင့္ကို ျမန္မာသူနာျပဳနဲ႔သားဖြားေကာင္စီဥပေဒ (၂၀၁၅) အခန္း (၈)၊ အပိုဒ္၂၅(စ) မွာ ျပဌာန္းထားၿပီးသားပါ။

အခန္း (၁၃)၊ အပိုဒ္ (၃၇)မွာေတာ့ ကြ်မ္းက်င္မွဳနဲ႔ အဆင့္အလိုက္ သတ္မွတ္ထားေသာ သူနာျပဳ၀တ္စံုနဲ႔ အေဆာင္အေယာင္ေတြကို မရိုးေျဖာင့္ေသာ သေဘာျဖင့္ ၀တ္ဆင္သံုးစြဲ တပ္ဆင္လွ်င္

ထိုသူကို ေထာင္ဒဏ္ အနည္းဆံုး(၃)လမွ အမ်ားဆံုး (၃)ႏွစ္အထိ၊ ေငြဒဏ္အားျဖင့္ အနည္းဆံုး ငါးေသာင္းမွ အမ်ားဆံုး ငါးသိန္းအထိ ခ်မွတ္နိုင္တယ္လို႔ ျပဌာန္းထားပါတယ္။

acc32

သူနာျပဳလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သတ္ရင္လည္း အခန္း(၁၃)၊ အပိုဒ္ (၃၆)မွာ ဥပေဒအရ ထုတ္ေပးေသာ သူနာျပဳ သားဖြားလိုင္စင္မရွိဘဲ သူနာျပဳသားဖြားအလုပ္ကိုျပဳလုပ္ရာတြင္

လူတစ္ဦးဦးေသဆံုးျခင္း (သို႔) ျပင္းထန္ေသာ ဒဏ္ရာ ျဖစ္ေစ ပါက ေထာင္ဒဏ္အနည္းဆံုး (၃)ႏွစ္မွ အမ်ားဆံုး (၇)ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ခံရႏိုင္ပါတယ္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္ က်န္းမာေရးနွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ လုပ္ဖို႔ အမ်ားႀကီးႀကိဳးစား ေနၾက တာ အားတက္ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ ၾကားသိေနရပါတယ္။

သူနာျပဳအစစ္နဲ႔ သူနာျပဳအကူ ျပည္သူေတြ အျမင္မွားေစ ႏိုင္တဲ့ ဆင္တူယိုးမွား ၀တ္စံုအေဆာင္အေယာင္ကို အျမန္ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ဖို႔နဲ႔၊

ျပည္သူလူထု က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မွဳ အတြက္ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနတဲ့ စီးပြားျဖစ္ သူနာျပဳအကူသင္တန္းေတြရဲ႕ အရည္အေသြးအာမခံခ်က္အတြက္လည္း အျမန္ဆံုး ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ေပးဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။

acc33

Shin Naung Yoe

Facebook Comments

500 Shares

Comments are Closed

Theme by Anders Norén

500 Shares
Share500
Tweet
Share